Chuẩn đầu ra của chương trình Tiến sĩ Việt Nam học
06/06/2019

MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VIỆT NAM HỌC BẬC TIẾN SĨ

 

1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo các chuyên gia có kiến thức sâu về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá Việt Nam; đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao về Việt Nam học cho các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo Việt Nam học trên cả nước, làm nòng cốt cho sự phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới, phục vụ chiến lược phát triển, mở cửa và hội nhập của Việt Nam.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị kiến thức chuyên sâu về khu vực học, kiến thức nòng cốt về Việt Nam học, giúp người học phát hiện các đặc trưng của từng không gian văn hoá - xã hội;

-  Trang bị cho người học phương pháp luận nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu liên ngành, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về Việt Nam.

- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng nghiên cứu, giảng dạy khu vực học và Việt Nam học tại các trung tâm nghiên cứu, trường đại học có đào tạo ngành Việt Nam học hoặc các ngành có liên quan, làm việc tại các cơ quan ngoại giao, du lịch,...

1.3 Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp:

Kiến thức:

- Nắm vững hệ thống lý thuyết hiện đại, chuyên sâu hàng đầu về khu vực học;

- Có kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực Việt Nam học; hiểu biết sâu sắc về đất nước, con người, xã hội, văn hoá vật thể và phi vật thể của Việt Nam trong mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng như trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay;

- Có kiến thức về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khu vực học, Việt Nam học theo đúng định hướng và phương pháp liên ngành để tạo ra các sản phẩm khoa học có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp khoa học và phát triển của đất nước, của khu vực;

- Có kiến thức về quản trị tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị và của cá nhân.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về Khu vực học, Việt Nam học; làm chủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển; có kỹ năng áp dụng phương pháp và kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề cụ thể của Việt Nam; có kỹ năng khảo sát, điều tra điền dã, sử dụng thành thạo phương pháp nghiên cứu thực địa;

- Có kỹ năng tìm kiếm, khai thác, tổng hợp tư liệu, tài nguyên tri thức một cách độc lập để nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động chuyên môn;

- Có kỹ năng suy luận logic, phân tích các vấn đề khoa học; đặc biệt là khu vực học, Việt Nam học và đưa ra những ý kiến, hướng xử lý phù hợp, khoa học.

- Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cu và phát triển; kỹ năng nghiên cứu độc lập; tự tin tham gia các thảo luận chuyên ngành và phổ biến kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế;

- Có kỹ năng ngoại ngữ tốt để đọc tài liệu, trao đổi học thuật. 

Mức tự chủ và tránh nhiệm:

1. Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới về Việt Nam học, khu vực học.

2. Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau.

3. Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác.

4. Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia.

5. Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưng mới và quá trình mới.


Từ khóa:
Top