CÁC QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
08/04/2017


> Quy định về biên soạn, sử dụng tài liệu DOWNLOAD

> Quy định về xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp DOWNLOAD

> Quy định về Quản lý học đường DOWNLOAD

> Quy định về thỉnh giảng DOWNLOAD

> Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy DOWNLOAD

> Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập DOWNLOAD

> Quy định về học lại, thi lại DOWNLOAD

Từ khóa:
Top